نمکتاب
نمکتاب جایی برای کتاب های خوب
مرور رده

خاطرات کتابخواران

خاطره گریز از امتحان

خاطره گریز از امتحان ... شنبه امتحان دارم اما از وقتی که کتاب (حکایت زمستان) تمام شده است احساس می

خاطره غرور بادکنکی

غرور بادکنکی ماشین مان را حججی پوش کرده بودیم و شده بودیم کتابخانه سیار حججی. با ۴ ماشین دیگر که از دوستانمان

خاطره رزمنده کتاب فروش

خاطره رزمنده کتاب فروشعید که می شود همه می روند خوش گذرانی… به ما هم خوش می گذرد اما مدلش فرق می کند… روز دوم