مرور رده

فرقه ها

فرمانروای مه

فرمانروای مه معرفی: دکان باز کرده بود "هر کس هر چه من بگویم انجام دهد، به هر چه دلش بخواهد می رسد، هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام بدهد و کم کم هر جایی که بخواهد می تواند برود." مرد و زن، جوان و کودک مریدش شده بودند و دستوراتش را…