مرور رده

فرقه ها

سایه شوم

خلاصه : سایه شوم، داستانی است در مورد دختری به نام «رها» از یک خانواده بهائی،پسری در همسایگی این خانواده که مسلمان بودند زندگی می کردند به نام «پرویز».پرویز و رها عاشق هم می شوند، پرویز بر اعتقادات رها مؤثر واقع میشود اما به دلیل

فرمانروای مه

فرمانروای مه معرفی: دکان باز کرده بود "هر کس هر چه من بگویم انجام دهد، به هر چه دلش بخواهد می رسد، هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام بدهد و کم کم هر جایی که بخواهد می تواند برود." مرد و زن، جوان و کودک مریدش شده بودند و دستوراتش را…