کتاب او در میان ماست : لحظاتی را با بهترین بنده خدا بگذرانیم.

کتاب او در میان ماست : حسین شریعتمداری، نشر کیهان

معرفی:

خیلی غمگین بود وقتی جبرائیل دلیل ناراحتی اش را پرسید فرمود: برای امتم می ترسم ازقیامتشان, جبرائیل دوباره آمد:
خدایت فرمود: آنق در ازامت تو ببخشم که راضی شوی.
خواندن این کتاب لحظاتی ما رو گره می زنه به بهترین بنده خدا, همون که مهمترین نگرانی اش خوشبختی مابوده…..

بریده کتاب(۱):

انوشیروان وحشت زده ازخواب برخواست…….. همهمه ای مرموزهمه جای کاخ رافراگرفته بود. واهمه ای ناشناخته به جان انوشیروان افتاده بو دیکی ازقرادلان فریاد برآورد که طاق کسری شکست….. انوشیروان با وحشت از قرادلی که نزدیک تر بود پرسید آیادرست شنیده است؟ ولی هنوز پاسخی نگرفته بود که فریاد دیگری از فروریختن ۱۴ کنگره کاج خبر داد. مدتی بعد خبر رسید که در همان ساعت ازهمان شب……..

بریده کتاب(۲):

یهودیان مخصوصاً واز روی کینه وبی ادبی به جای سلام به رسول خدا صلی علیه وآله «السام علیکم» یعنی «مرگ برتو» می گفتند، همسر پیامبر برافروخت و با خشم زبان به عتاب آنان گشود وگفت: مرگ بر خودتان بادو….
رسول خدافرمود: ناسزا نگو, بردباری برهرچه نهاده شود آن را زیبا می کند و از هر چه برداشته شود از زیبایی آن می کاهد.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.