خودی نشان بدهید : رویارویی با ترس همیشه سخت بوده است؛ از این کتاب کمک بگیرید.

خودی نشان بدهید : علی محمدصالحی، موسسه امام خمینی

معرفی:

گاهی افراد از رویارویی با چیزی یا کسی می ترسند، روان شناسان توصیه می کنند چنین افرادی به ناچار با آن موضوع رو برو شوند تا ترسشان از بین برود؛ زیرا گاه خود موضوع اصلی چندان دشوار نیست، اما وقتی انسان از آن بترسد آن مسئله کوچک پیوسته برایش بزرگ و بزرگ تر می شود و روبرو شدن با آن دشوارتر، پس از حادثه نیز خود را سرزنش می کند و احساس حقارت می کند که چرا اینقدر کم جرئت است.

بریده کتاب:

ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواسته دیگران, بتواند با جرئت از حق خود و خواسته تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود افرادی که در این زمینه مشکل دارند, نمی توانند ازحق خود به گونه ای مناسب دفاع کنند یا احساسات خود را به زبان آورند. آنان پیوسته از وضع موجود ناراحت اند وخود را سرزنش می کنند.
راه حل اینکار سرزنش کردن خویش نیست, بلکه باید روش هایی را بیاموزیم تا برای همیشه بر اینگونه مشکلات چیره شویم.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *