بی شعوری ،خاویر کرمنت، ترجمه محمود فرجامی

 

قضیه از آن جایی آغاز شد که به یک باره موجی از عکس های جور وا جور کتاب بیشعوری در فضای مجازی ایجاد شد.

 

بی شعوری یک درد است.

شعور، درک و فهم است که اگر نباشد داد عالم و آدم به هوا بلند می­شود.

اما بی­شعوری که من دیدم یک کتاب بود.

دوست ندارم بگویم یک اندیشه بود.

چون اندیشه نبود.

اندیشه از فهم و درک می آید.

نویسنده­ ی کتاب نه اندیشه دارد نه فهم و درک.

خودش همان اول کتاب اعتراف می­کند که یک بی­شعور است.

مقدمه نویسنده

 
من تا مدت ها از نوشتن این کتاب و حتی صحبت کردن در باره ی موضوعات  آن ابا داشتم، چرا که دوست نداشتم تمام دنیا بفهمد که من آدم بیشعوری بوده ام. اما سرانجام وجدان، دوستان و بیمارانم من را متقاعد کردند که قبلاً همه ی دنیا فهمیده اند که من بیشعور بوده ام و نوشتن یا ننوشتن در مورد آن از این جهت بی فایده است.

همین جا حتما شما هم تعجب می­کنید که چطور یک بی­شعور کتاب می­ نویسد برای آدم­های باشعور،

و در طول کتاب دائم خوانندگانش را متهم می­کند به« بی­فهم و اندیشه بودن» به «بی­شعور» بودن.

کتاب مورد توجه خیلی هاست.

جوان­ های زیادی از من طلب این کتاب را می­کنند.

فقط دلیلش این نیست که خودشان را از «فکر و روح سالم» خالی می­دانند، بلکه فقط اسم این کتاب را از دهان ها زیاد شنیده­ اند.

رسانه چه­ ها که نمی­ کند؟

بی­شعوری را خوب جلوه می­دهد و مردم را تشنه ی حرف های یک بی شعور…

واقعا کمی، دور از اندیشه بکر نیست؟؟؟

در این چند ورق

فقط می خواهد بگوید عیب ها و بدی های هر انسان باعث می­شود که او بد باشد نه بیشتر.

اما این را باکلی بد و بیراه می­گوید

با ده ها کلمه ی توهین آمیز!

چون…

خود دکتر نویسنده­ ی این کتاب این طور است.

راستش من در صفحات این کتاب حرفی برای فکر و دلم پیدا نکردم، با هرکس هم که خوانده بود، گفت و گو کردم تنها به خاطر جوی که رسانه داده بود این کتاب را خوانده بودند و نتیجه گرفته بودند که…

یک بی شعورند

دنیا از کدام طرف دارد می­رود؟

انسان ها دارند به سرعت کجا می­روند؟

قرار بود که به کجا برسیم و حال یک بی شعور اثبات می­کند که همه به بی شعوری رسیده اند.

این اوج بدی هاست.

من حرف امام علی را بهتر می­فهمم که

قدر و قیمت ما انسان ها بهشت است به کمتر از این راضی نشویم.

این گونه مثبت صحبت کردن، با احترام با بشریت حرف زدن، به انسان ها قدر و قیمت دادن فقط از یک انسان فهیم و با اندیشه برمی ­آید.

چشم آبی­ های اروپایی و وحشی های آمریکایی این قدر بی شعورند که فقط با تحقیر و بی احترامی دیگران را مخاطب قرار می­دهند.

اثبات کنید که باشعور و با فرهنگید و این کتاب را تحریم کنید.