مرور برچسب

کتاب قدیس

کتاب قدیس: نقشه ی یک گنج غریب

کتاب قدیس : ابراهیم حسن بیگی معرفی: بعضی ها گنج دارند و باز هم در فقر و نداری زندگی می کنند. آن وقت کسان دیگری از این گنج بهره می برند. این کتاب نقشه آن گنج است. در بهره بردن از این گنج تردید نکن. بریده کتاب(۱): کشیش در حالی