نمکتاب
نمکتاب جایی برای کتاب های خوب
مرور برچسب

کیمیاگر

عکس نوشته کتاب کیمیاگر

عکس نوشته کتاب کیمیاگر یک شب قبل از آمدن این جوان در خواب دیدم که ستاره های آسمان ریخته بودند توی حیاط خانه. من

عکس هنری کتاب کیمیاگر

عکس هنری کتاب کیمیاگر نوشته ی رضا مصطفوی بریده های کتاب :۱٫ یونس تا سرش به بالش رسید،خوابش برد. حتی فرصت