نمکتاب
نمکتاب جایی برای کتاب های خوب
مرور برچسب

رمان اینترنتی

خاطره ترک اعتیاد

خاطره ترک اعتیاد آنقدر با دختر دایی ام سر وکله زدم و با استدلالهای من درآوردی اش کشتی گرفتم که گفت: هرچه تو بگویی،