مرور رده

کتابخوانی

در جستجوی خواهر: داستان دخترکی جسور و بی باک

در جستجوی خواهر: نویسنده غلام محمدپور معرفی: این کتاب داستان دختری است زیبا با چارقدی گل گلی بر سر، سوار بر اسب و خنجری در پر شالش که از قتل و تجاوز و بی رحمی مغول به سوی گل های پاک دشت ها می گریزد. بریده ای از…