کتاب گریه ها و یاکریم ها : مجموعه ای داستانی از زندگی دانشمندان مسلمان

کتاب گریه ها و یاکریم ها : مجموعه ای داستانی از زندگی دانشمندان مسلمان

کتاب گریه ها و یاکریم ها
نویسنده: سعید هاشمی
انتشارات مدرسه

بریده کتاب:

خواجهکاغذي را که براي او فرستاده بودند باز کرد و شروع کرد به خواندن. نامه سؤال علمي نبود، مسئله مذهبي هم نبود، فقط فحش بود. طرف هرچه فحش بلد بود ريخته بود توي کاغذ و براي خواجه فرستاده بود. “اي سگ، اي پدرسگ!…”
“ببين خوش انصاف چه فحش هايي هم نوشته! بابا اقلاً يک فحش بهتر مي دادي!” همان لحظه کاغذي برداشت و شروع کرد به نوشتن جواب نامه.

او نامه خواجه را باز کرد. خوب عقده هايش را خالي کرده بود. آخر خواجه ديگر شورش را درآورده بود. مردک هنوز از راه نرسيده، دريايي از مردم را دور خودش جمع کرده بود. چقدرهم مؤمن بازي درمي آورد. فحش ها را براي خواجه نوشته بود تا او حساب کار خودش را بکند. مرد با خودش فکر کرد که الان همين خواجه اي که اينقدر فيس و ادعا دارد، از فحش هاي او عصباني شده و چه بد و بيراه هايي که براي او نفرستاده. شروع به خواندن نامه کرد:
“… اما اين که مرا سگ ناميده اي، درست نيست. چون سگ چهارتا پا دارد و پارس مي کند و تنش هم پر از پشم است. تازه ناخن هايش هم دراز است. اما من دوتا پا دارم، تنم هم بي پشم است، ناخن هايم هم کوتاه و پهن است، حرف هم مي زنم، خنده هم مي کنم…”
خواجه نصيرالدين طوسي

بریده کتاب(2):

جناب سرهنگ يک بطري توي دستش بود. آن را مي خورد و داد مي زد و بقيه هم مي خنديدند. ناگهان حاج آقا از جايش بلند شد و بر سر باغبان داد زد: ” چرا اين مست ها را به باغ راه دادي؟ ” باغبان با ترس گفت:”حاج آقا به خدا به پيغمبر! من راه نداده ام، خودشان آمدند، من که جرئت ندارم به آنها حرفي بزنم” حاج آقا عبايش را از دوشش برداشت و بر زمين گذاشت، بعد دست دراز کرد و يک سنگ برگ برداشت و پرت کرد به طرف جناب سرهنگ. سنگ افتاد کنارش، ناگهان صداي فريادشان قطع شد، هنوز چشم نگردانده بود که سنگ بعدي محکم خورد به پيشاني اش، خون صورتش را پوشاند، سنگ ها يکي يکي از دست حاج آقا رها مي شدند و به طرف جناب سرهنگ هجوم مي بردند…
سيد مصطفي خميني

مرتبط با کتاب گریه ها و یاکریم ها 👇👇👇

بیشتر بخوانیم…
زلال حکمت : انسان با فضیلت را هزار هزار کتاب نوشته شود، اندک است. بخوان و حظ کن

بیشترتر بخوانیم..
مفید و مختصر از خواجه نصیرالدین طوسی

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *