مرور برچسب

کشتی بان دوست

کشتی بان دوست: از سرکشی پسر نوح تا اطاعت پسر بت ساز

کشتی بان دوست : علی مؤذنی معرفی: وقتی حرف از پسر نوح می‌شود همه توجه آدم می‌رود پی اینکه چه می‌شود پسر یک پیامبر معجزه پدر را نبیند و به او ایمان نیاورد و یا چه می‌شود ابراهیم در خانه یک بت‌ساز بزرگ شود و بت‌شکن شود. این کتاب پاسخ