مرور برچسب

کتاب امید فردا

کتاب امید فردا: پاسخ به ۱۱۰ پرسش جوانان درباره امام زمان علیه السلام

کتاب امید فردا : عباس رحیمی، نشرجمال معرفی: توکتاب امید فردا به سوالهایی مثل سوالهای زیرجواب داده شده: حضرت مهدی درکجازندگی می کنه؟ آیاحضرت مهدی زن وبچه دارند؟ امام زمان راکجامی توان دید؟ دجال چه کسی است وچه خواهدکرد؟ حضرت مهدی با