مرور برچسب

رهبرمعظم انقلاب

بروید با هم بسازید: رهنمودهای رهبرانقلاب برای یک زندگی شیرین و آرام

بروید با هم بسازید : محمدرضا حدادی معرفی: به هم نامحرم بودند، اما همدیگر را پسندیده بودند. رفتند خدمت آقا خطبه عقد را که خواندند، شدند عروس و داماد و به هم لبخند زدند. اما! خیلی دوست داشتند بدانند چه کار کنند که همیشه زندگی مثل اولین