مرور برچسب

دشتهای سوزان

نقد کتاب دشت های سوزان : توصیف زیبای خباثت وکیاست انگلیسی ها

نقد کتاب دشت های سوزان نوشته ی صادق کرمیار قلم کتاب واقعا سخت و پیچیده بود.این درست!ولی به حدی خباثت و البته کیاست انگلیسی هابی کفایتی حاکمان منطقهنژادپرستی و قبیله پرستیجهل عوام الناسو از همه مهم تر سکوت علما و فتواهای ناپخته شان در اوایل