مرور برچسب

جلیل سلمان

نقد رمان وقت بودن : بیان یکی ازمعضلات موجود درجامعه مستعضف جنوب کشور.

نقد رمان وقت بودن نوشته ی جلیل سامانداستانی ساده و قابل فهم .نویسنده معضل موجود جامعه مستعضف جنوب کشورمان را، با دیدی نه منتقدانه، که محبانه نگاه کرده است. او سعی کرده تا راه حل ارائه بدهد. مشکل رسیدگی نکردن مسئولین به مناطق محروم