مرور برچسب

تشرفات

برای کسانی که دوست دارند امام زمانشان را ببینند: کتاب تمنای وصال

معرفی: اگراین سوال درذهنت است که چگونه می توانی به امامت نزدیکتر شوی این کتاب را بخوان. بریده ای از کتاب(۱): و اما ... به اطراف نگاه کن بهتر از نگاههای بی تفاوت هر روزت ، غرق در نعمت هستی تا کلیه درد نگیری یا سنگی در آن پیدا نشود قدر آن…